מדיניות הפרטיות

מהי מדיניות הפרטיות?

מוזיאון העיר תל אביב-יפו ("המוזיאון"), שמפעילה ומנהלת עיריית תל אביב-יפו, מתייחס בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר המוזיאון, הפועל בכתובת האינטרנט www.taycm.org.il ובכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעת המוזיאון ("האתר").

מסמך זה ילמד אותך מהי מדיניות הפרטיות של האתר. הוא סוקר, בין השאר, את האופן שבו משתמש המוזיאון במידע האישי שתמסור לו ובמידע שייאסף עלייך בעת שתשתמש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" משמעו כל מידע שניתן להשתמש בו באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך המלא, כתובת הדוא"ל שלך, מספר טלפון, מידע אישי שנכלל בסיפורייך (ככל שטענת סיפורים לאתר), ועוד.

מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר ומהמסמכים המחייבים. המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת, כמובן, לכל המינים במידה שווה.

מסירת פרטים ומידע אישי למוזיאון

השימוש באתר המוזיאון והצפייה בתכנים שהוא מציג אינם כרוכים ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. 

עם זאת, העלאת וטעינת הסיפור שלך לאוסף הסיפורים של המוזיאון תחייב אותך להשלים הליך רישום קצר הכולל מסירת פרטים אישיים ומזהים (שם מלא, כתובת דוא"ל) ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין, ובפרט פרטים על הסיפור שתטען לאתר (הרגש שמביע הסיפור, היכן התרחש הסיפור – לרבות בדרך של סימון על מפת העיר, מתי התרחש הסיפור – תאריך / תקופה, וכן הוספת הטקסט החופשי של הסיפור עצמו). תוכל גם לטעון קובץ בעל זיקה לסיפור, כגון קובץ אודיו, וידאו, או קובץ אודיו-ויזואלי. האתר עשוי לכלול הליכי רישום נוספים לשירותי דיגיטליים שונים.

השדות שחובה למלא יסומנו במפורש. ללא מסירת הפרטים המתבקשים בשדות החובה לא תוכל להירשם באזור הרלבנטי באתר או לטעון את הסיפור לאוסף הסיפורים. עליך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים ואתה מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים על אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי המוזיאון.

אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע ממך את האפשרות להשלים את הרישום או להשתמש בחלק משירותי האתר, לפגוע באיכות השירות הניתן לך וכן לפגוע ביכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול המוזיאון, למשל בעת שאתה מגיש בקשות או פניות כלשהן למוזיאון, וכן בעת שתירשם לקבלת דברי פרסומת ועלון המידע (ניוזלטר) של המוזיאון. כאשר אתה מוסר מידע אישי של צד שלישי, אתה מצהיר כי קיבלת את הסכמתו המפורשת למסירת המידע למוזיאון, לשם השימוש במידע זה בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

בעת שתשתמש באתר עשוי המוזיאון לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר או השירות הרלבנטי, לרבות תכנים / סיפורים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם ניגשת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג מכשיר הקצה שברשותך ועוד. בנוסף, המוזיאון רשאי לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש כאמור, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

השימוש במידע

בפרטים ובמידע האישי שתמסור, ובפרטים שיאסוף המוזיאון במהלך השימוש שתעשה באתר, ייעשה שימוש בהתאם למדיניות זו או על פי הוראות כל דין, למטרות הבאות  –

 • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע, לרבות, ככל ורלבנטי, רישום והשתתפות פעילה בטעינת סיפורים לאוסף הסיפורים;

 • כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים באתר ובמוזיאון, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים וציפיותיהם וכן לשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את המוזיאון לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית;

 • כדי לאפשר לך להתאים את השירותים באתר להעדפותיך;

 • במידה ונתת את הסכמתך לכך במקומות המיועדים לכך או בעת אישור תנאי השימוש באתר - כדי לשלוח אליך מעת לעת דברי פרסומת, מידע בדבר שירותיו ותכניו של האתר והמוזיאון, פעילויות בקשר אליו ואל המוזיאון, סקרים, עלוני מידע, פניות בדיוור ישיר וכיו"ב. מידע כאמור עשוי להיות פרסומי באופיו והוא עשוי להישלח אליך באמצעות מסרונים, הודעות דוא"ל, או בכל דרך אלקטרונית אן מודפסת אחרת, כמפורט בהרחבה בתנאי השימוש של האתר;

 • ליצירת קשר איתך כשהמוזיאון סבור שקיים צורך בכך;

 • לצורך ניתוח, בקרה ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים. מידע זה לא יזהה אותך אישית;

 • לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר והמוזיאון;

 • כדי לאכוף את תנאי השימוש באתר או אילו מהמסמכים המחייבים, על-מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר, וכן על-מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כשהמוזיאון סבור בתום-לב כי עליו לעשות כן;

 • לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

המוזיאון לא יעביר לצדדים שלישיים את המידע האישי שמסרת והפרטים שנאספו על פעילותך, אלא במקרים שלהלן  –

 • ככל שהדבר דרוש לצורך אספקה תקינה של שירותי האתר או המוזיאון - אנו רשאים ועשויים לשתף מידע אישי עם צדדים שלישיים מטעמנו, המסייעים לנו בתפעול האתר, בניהול המוזיאון או באספקת השירותים הניתנים לך באתר, כגון קבלני משנה. צדדים שלישיים אלה רשאים להשתמש במידע האישי שלך ולעבד אותו רק ככל הדרוש לביצוע השירותים שהם מספקים לנו ובהתאם להנחיות המוזיאון; 

 • אם תפר את הוראות תנאי השימוש באתר, או אם תבצע באמצעות האתר, או בקשר עמו, פעולות הנחזות על ידי המוזיאון כמנוגדות לדין או ניסיון לבצע פעולות כאלה;

 • אם יתקבל בידי המוזיאון צו שיפוטי, או דרישה של רשות המוסמכת לכך, המורה לו למסור את פרטיך או את המידע אודותיך לצד שלישי;

 • בכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין המוזיאון או מי מטעמו;

 • בכל מקרה שהמוזיאון יסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

 • המוזיאון יהיה רשאי להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתר לחברות או לארגונים אחרים הקשורים למוזיאון ובלבד שהם ישתמשו במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות זו;

 • לצורך מסירת ושיתוף מידע אנונימי, מצרפי וסטטיסטי עם חברות או ארגונים אחרים הקשורים במוזיאון וכן עם ספקים, שותפים עסקיים, מפרסמים וכל צד שלישי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי של המוזיאון. המוזיאון לא יחשוף בפניהם ביודעין את זהותך ללא הסכמתך;

 • אם המוזיאון יארגן את פעילותו או את פעילות האתר במסגרת אחרת וכן במקרה שישנה את מבנהו המשפטי, לרבות במקרה בו יעביר פעילות האתר או כל חלק ממנו לצד שלישי – הוא יהיה זכאי להעביר לגוף החדש העתק מן המידע שנאגר על אודותיך ובלבד שגוף זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות זו;

 • על-פי בקשתך המפורשת.

היכן נשמר המידע?

המידע שהמוזיאון אוסף נשמר במאגר המידע שלו, המאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. מידע נוסף, כפי שמפורט במדיניות זו נאסף ונשמר על ידי חברות אחרות (כדוגמת חברות סטטיסטיקה וכיו"ב). אף הן יכולות לשמור את המידע מחוץ לגבולות המדינה. הסכמתך למדיניות זו מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

Cookies

אנו עשויים להשתמש ב'עוגיות' באתר. Cookies ('עוגיות') הם קבצי טקסט שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר. חלק מה-Cookies יפקעו כאשר תסגור את הדפדפן (Session Cookies) ואחרים ישמרו על גבי הכונן הקשיח במכשיר הקצה המשמש אותך, וייעשה בהם שימוש כאשר תשוב ותבקר באתר (Persistent Cookies). ה-Cookies יכולים להכיל מידע מגוון כדוגמת מידע על הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן ששהית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, המידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד. 

אם העדפתך היא כי לא יאוחסנו Cookies על גבי המחשב שלך, תוכל לשנות את הגדרות הדפדפן שלך כדי לדחות סוגי Cookies מסוימים, או להסירם באופן ידני. עם זאת, לאחר דחיית ה-Cookies או מחיקתם ממכשיר הקצה, ייתכן ולא תוכל להפיק את מירב התועלת מהשירותים הניתנים לך באתר, או שחלק משירותים אלה לא יהיו זמינים עבורך. אנו משתמשים ב Cookies-למספר מטרות. חלק מהעוגיות בהן אנו משתמשים באתר הן עוגיות שלנו (עוגיות צד ראשון) וחלקן של צדדים שלישיים (עוגיות צד שלישי).

אבטחת מידע

המוזיאון מייחס חשיבות עליונה לאבטחת המידע במערכותיו. לשם שמירת המידע, הוא מפעיל מערכות, יישומים ונהלים לאבטחת המידע, המיועדים למזער את הסיכונים מפני גניבה, פגיעה, אובדן או גישה בלתי מורשית למידע. עם זה, אין וודאות שיישומים אלה מבטיחים באופן מוחלט שמידע אישי לא ייחשף או ייגנב ממאגרי המידע. לכן, המוזיאון אינו מתחייב, ואינך יכול באופן סביר לצפות לכך, שהשירותים ומערכות המידע המשמשות במוזיאון יהיו חסינים מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם. בעצם השימוש באתר ובשירותיו, אתה מודע ומסכים למגבלות אלו.

רשתות חברתיות

המוזיאון מעמיד לרשות משתמשי האתר כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות ושירותים מקוונים שונים וכן אנו מפנים את משתמשי האתר לערוצי מדיה חברתית שונים של המוזיאון, כגון העמודים שמפעיל המוזיאון ב- Facebook, TikTok, Instagram ועוד. תשומת ליבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא חיצוני ונפרד לאתר וכפוף לנוהגי הפרטיות של אותם שירותים ולמדיניות הפרטיות של כל שירות כאמור. מדיניות זו אינו חלה על פעילותן של רשתות חברתיות אלה או כל שירות מקוון המופעל על-ידי צד שלישי. 

זכות לעיין במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא שאינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחוק אותו. אם בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

דווח על פגיעה בפרטיותך

אם אתה סבור שפרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה למוזיאון באמצעות אילו מפרטי יצירת הקשר המפורטים בתנאי השימוש. נציגי המוזיאון עומדים לרשותך לצורך כל בקשה, תגובה, שאלה או תלונה.

 

עודכן לאחרונה: 3.9.2023